Reddingsbrigade Nederweert

Elke zwemmer een Reddend zwemmer

501-min.jpg

Privacy Policy

Een PDF-versie kunt u hier downloaden.

Reddingsbrigade Nederweert(Hierna te noemen RBN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RBN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als RBN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

1. Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

De persoonsgegevens worden verkregen via het inschrijfformulier
Persoonsgegevens van leden worden door de RBN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Communicatie en nieuws berichten voor de leden.
 • Gebruik van gegevens voor diploma’s verstrekking.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De ledenadministratie
 • De ledenadministratie is vanuit een verplichting van onze overkoepelende organisatie Reddingsbrigade Nederland, opgenomen in Sportlink. Hierin registreren we digitaal de gegevens van het inschrijfformulier.

Alle specifieke onderdelen (diploma’s en bevoegdheden ed.) van uw lidmaatschap zijn ook in sportlink geregistreerd. Sportlink heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RBN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Achternaam; Tussenvoegsel; Roepnaam; Voornaam en voorletters; Achternaam
 • Adres; (straat, huisnummer, plaats)
 • (Mobiel) Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboorte datum en Geboorteplaats
 • IBAN nummer

Uw persoonsgegevens worden door RBN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode.

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap, aangevuld met een bewaartermijn van 2 jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

2. Verwerking van persoonsgegevens voor de nieuwsbrief en informatie

Persoonsgegevens van leden worden door RBN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de leden d.m.v. nieuwsuitingen via de mail.
 • Het informeren van het lid via NAW gegevens.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijving formulier

Uw persoonsgegevens worden door RBN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men lid is.

3. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de internetomgeving van de vereniging;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

4. Binnen de EU

RBN verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

5. Minderjarigen

RBN verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

6. Bewaartermijn

RBN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens RBN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

10. Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

11. Contactgegevens

Reddingsbrigade Nederweert
Horickheide 1
6035 PN Ospel